Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Áshrama Yoga Santarém - Alexandra Pi

Áshrama Yoga Santarém - Alexandra Pi

Alexandra Pires

Alexandra Pires

Áshrama Yoga Santarém - Alexandra Pires

Áshrama Yoga Santarém - Alexandra Pires

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Áshrama Yoga Santarém - Alexandra Pires

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Yoga Santarém - Patricio Bastos

Inauguração do centro do Yoga

Inauguração do centro do Yoga

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Inauguração do centro do Yoga

Inauguração do centro do Yoga

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

recepçao Áshrama Santarém Centro do

recepçao Áshrama Santarém Centro do

Yoga Santarem Patricio Bastos & Alex

Yoga Santarem Patricio Bastos & Alex

Kakásana Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Vestiario Áshrama Santarém Centro do

Vestiario Áshrama Santarém Centro do

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Alexandra Pires Yoga Santarem

Alexandra Pires Yoga Santarem

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

Áshrama Santarém Centro do Yoga

detalhe Áshrama Santarém Centro do Y

detalhe Áshrama Santarém Centro do Y

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

Yoga Santarem Alexandra & Patricio

1/2

​© 2020 Yoga Santarém